Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

Na straně jedné

Poskytovatel webové služby Smartlook.com

Smartsupp.com, s.r.o.
Sídlo:   Milady Horákové 13, 602 00 Brno
IČ:   03668681
DIČ:   CZ03668681
Zástupce:   Ing. Petr Janošík, jednatel
(dále jen „Poskytovatel“)

A na straně druhé

Objednavatel a/nebo Uživatel

Objednavatelem a/nebo Uživatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje (vytvoří si účet) na webu smartlook.com, čímž vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování nevýhradní licence software prostřednictvím internetové stránky www.smartlook.com

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování nevýhradní software licence prostřednictvím internetové stránky www.smartlook.com. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem ve chvíli založení Smartlook účtu prostřednictvím registrace na webu www.smartlook.com.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2.1. SW - nevýhradní licence na software Smartlook určený pro online komunikaci mezi Objednavatelem a jeho klienty prostřednictvím internetových stránek. Obsah a předmět software licence je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na webové stránce Poskytovatele www.smartlook.com.

2.2.2. Uživatel/Objednavatel - fyzická nebo právnická osoba, která si založila Smartlook účet na internetové stránce www.smartlook.com a/nebo využívá SW pro komunikaci s klienty na jejích internetových stránkách.

2.3. Dnem řádného započetí užívání SW je den úhrady ceny SW Objednavatelem. Doba prozatímního započetí užívání SW za účelem otestování je doba ode dne založení Smartlook účtu do dne úhrady ceny SW. Dnem prodloužení SW na další období je den úhrady ceny SW na další období Objednavatelem.

2.4. Pro využívání SW vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz SW a pro komunikaci s Objednavatelem. Objednavatel uděluje svolení se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění provozu SW. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu popsaném v dokumentu "Ochrana osobních údajů" na webu www.smartlook.com.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

3.1 Každý objednatel má přiřazeno přihlašovací jméno a heslo, které nesmí být použity třetí stranou bez souhlasu uživatele.

3.2 Objednatel je zodpovědný za vedení a náležitou bezpečnost svého hesla a přihlašovacího jména.

3.3 Objednatel rozumí a je seznámen s technickými požadavky potřebnými pro využívání SW a nemá žádné námitky v souvislosti s nimi.

3.4 Pokud Objednatel pomocí SW získává osobní údaje od svých klientů, má Objednatel povinnost tyto klienty informovat o skutečnosti, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem, tedy třetí stranou.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit téměř nepřetržitou dostupnost SW. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění fungování SW (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). Za případný výpadek nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.

4.2. Poskytovatel má právo zablokovat přístup k SW Uživateli, který je v prodlení s platbou za SW déle než 10 dnů. V případě zrušení přístupu k SW z důvodu neuhrazení SW Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

4.3. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit přístup k SW v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

4.4. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce SW bez předchozího upozornění.

4.5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu uživatelových dat, v případě porušení serveru, uživatelovým zaviněním nebo napadení třetí stranou.

4.6. Poskytovatel má právo uveřejnit na svých webových stránkách a v propagačních materiálech logo firmy objednatele bez předchozího upozornění objednatele.

4.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přístup k účtům jednotlivých uživatelů pro technické a administrativní účely.

4.8. SW je poskytován bezplatně. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit jeho cenovou politiku a SW zpoplatnit. V takovém případě budou nové cenové podmínky viditelně umístěny na webových stránkách www.smartlook.com. Je na vůli Objednatele zda se nadále rozhodne využívat placenou verzi SW či nikoliv.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování SW sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

5.2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou řešeny především dohodou. Veškeré spory, které nemohou být vyřešeny smírně, musí být předloženy k usnesení obecného soudu práva v zemi provozovatele.

5.3 Smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.